Landbrukstenester Folgefonna

Innmelding i Landbrukstenester Folgefonna

Som medlem i Landbrukstenester Folgefonna får du som bonde fleire fordelar.

Landbrukstenester Folgefonna organisera og formidlar alle former for avløysing tilpassa den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgjevaransvar for avløysaren og utføre alt løns- og personalarbeid. Avløysaren vert automatisk forsikra. Landbrukstenester Folgefonna skaffar doku­mentasjon på avløysarutgiftene i samband med søknad om avløysartilskot. Vi informerer om bonden sine rettigheitar og reglane i velferdsordningane. Landbrukstenester Folgefonna er kontaktleddet mellom bonde og avløysar.

Bruk skjemaet under for å melde deg inn. (Dersom du er arbeidssøkjar skal du klikka her)